Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hanke tutki moniammatillisten pelastaja-ensihoitaja-yksiköiden ja yhden hengen ensihoitoyksiköiden työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Hankkeen tutkimustulokset julkaistiin Pelastusopistolla Kuopiossa.

Resurssien rajallisuus on saanut ensihoidon ja pelastustoimen organisaatiot kehittämään uudenlaisia malleja ennaltaehkäisevään ja operatiiviseen työhön. Ensihoitajat toimivat perinteisesti työparina ja pelastajat useamman henkilön muodostamassa pelastusryhmässä, mutta toimittaessa moniammatillisessa pelastaja-ensihoitajayksikössä tai yhden hengen ensihoitoyksikössä tulee sekä työnkuvaan että toimintamalliin uusia elementtejä, joilla on vaikutusta henkilöstön työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin moniammatillisten ja yhden hengen yksiköiden osalta koko Suomen tilannetta.

 

 Erityispiirteitä ja työturvallisuusriskejä

Tutkimushankkeessa kerättiin aineistoa kyselyllä, haastatteluilla ja turvallisuuskahvila-menetelmän avulla. Kysely lähetettiin kaikille Suomen sairaanhoitopiireille sekä pelastuslaitoksille. Lisäksi tehtiin 15 haastattelua eri puolilla Suomea ja toteutettiin kaksi turvallisuuskahvilaa, jossa pelastustoimen ja ensihoidon asiantuntijat keskustelivat uudenlaisten toimintamallien työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisestä. ”Yhtenä keskeisenä tekijänä työturvallisuusriskien vähentämisessä nousi esille näiden toimintamallien erityispiirteiden tunnistaminen”, toteaa hankesuunnittelija Hanna Honkavuo.

Moniammatillisten yksiköiden osalta työturvallisuusasioissa oli kiinnitetty huomiota erityisesti ensihoitajan osallistumismahdollisuuteen pelastustoimen tehtävillä sekä ensihoitajien pelastustoimen koulutukseen. Yhden hengen yksiköissä työturvallisuusasioissa oli kiinnitetty huomiota kohteen turvallisuuteen, jolloin yksikön työntekijät soittavat kohteeseen etukäteen. ”Ennakoinnin merkitys korostui yhden hengen ensihoitoyksiköiden työssä esimerkiksi niin, että yksikköä ei lähetetä kaikille tehtäville”, Honkavuo sanoo.

Tutkimusta ovat toteuttamassa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa Kuopion yliopistollisen sairaalan Ensihoitopalvelut sekä Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos. Lisäksi hankkeessa ovat mukana toimijoina Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitokset.

Työsuojelurahaston rahoittama hanke Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa toteutetaan 1.8.2018–31.1.2020. Hankkeen loppuraportin löydät tästä.

 

Lähde: Tiedote: Pohjois-Savon pelastuslaitos, Kuopion yliopistollinen sairaala, Itä-Suomen yliopisto ja Työsuojelurahasto

Kuva: Keski-Suomen pelastuslaitos