Ensimmäinen lukuvuosi oli melkein lopussa Oulun ammattikorkeakoulussa ja opinnäytetyön aihe oli keksimättä. Kesäkin meni eikä ideaa syntynyt kummallekaan. Syksyn simulaatiopintojen aikana se kuuluisa salama kuitenkin iski kuin kirkkaalta taivaalta: Tehhään peli!

Kaikki ensihoitajaopiskelijat tuntuivat pitävän simulaatiopäiviä parhaimpina oppimiskokemuksina, mutta samalla monia harmitti toistojen vähyys H1-roolissa. Debriefingit olivat simulaatiopäivinä pitkiä ja syvällisiä ja järjestelyihin simulaatiokeikkojen välillä meni aikaa, joten 7-tuntisen päivän aikana jokainen pääsi suorittamaan itse simulaation kerran tai korkeintaan kahdesti. Niinpä saimme idean: Olisi mahtavaa, jos simulaatioita voisi tehdä itsenäisesti, milloin itselle sopii ja aina H1:n roolissa. ”Tehhään peli!” todettiinkin kerran puhelimessa keskusteltaessa.

Idea aiheutti aluksi tervettä skeptisyyttä, mutta idean potentiaali alkoi hahmottua nopeasti. Pienen selvittelyn jälkeen saimme projektiin mukaan tutun, mediatekniikan opiskelijan hoitamaan ohjelmoinnin. Saimme myös työharjoittelua tekevän kuvataideopiskelijan Lapin AMK:sta toteuttamaan projektimme grafiikat. Yhtäkkiä meillä olikin kasassa tiimi, joka pystyisi toteuttamaan kunnianhimoisen suunnitelman.

Oulun ammattikorkeakoulun yrityshautomon ja Avanto Accelerator-yrityskiihdyttämön myötä pelistä muovautui mobiilisimulaattori ja meistä vakavammalla otteella yrittäjiksi suuntaavia opiskelijoita. Osallistuimme ideallamme myös OAMK:n Kickstart -liikeideakilpailuun, jossa sijoituimme toiseksi.

 

Defibrillaattorinäkymä.

Mobiilisimulaattori?

Mobiilisimulaattori- termiä ei ole yleisesti käytössä, mutta mielestämme se kuvaa hyvin tuotettamme. Mobiili -etuliite viittaa liikkuvuuteen sekä mobiililaitteisiin, joilla tuotetta käytetään. Simulaattori kuvaa sitä, kuinka sovelluksessa pyritään jäljittelemään oikeita ensihoidon tehtäviä.

Ensihoidon mobiilisimulaattorimme on suunniteltu tukemaan perinteistä ensihoidon simulaatio-opetusta. Mobiilisimulaattorissa on virtuaalinen potilas, jota tulee tutkia systemaattisesti cABCDE -protokollan mukaan ja huomioida ensiarvio, välittömät henkeä pelastavat toimet, tarkennettu tilanarvio, oireiden/työdiagnoosin mukainen hoito sekä kuljetuspäätös ja kuljetuksen aikainen hoito.

Potilaan tutkiminen/hoitaminen tapahtuu valitsemalla sopiva toimenpide hoitolaukusta, happilaukusta tai potilasvalikon alta. Tutkimustulokset tulevat näkyviin joko tekstinä ruudulle tai arvona defibrillaattorin näytölle. Potilas on interaktiivinen eli se reagoi käyttäjän hoitotoimenpiteisiin ennalta määritettyjen mallien mukaisesti. Mobiilisimulaattorin ensihoitokertomuskaavake täydentyy automaattisesti tutkimusten edetessä. Tutkimustulosten perusteella käyttäjän tulee reagoida oikein ilmenneisiin oireisiin ja löydöksiin.

Mobiilisimulaattorissa on käytössä samat tutkimukset ja toimenpiteet kuin todellisuudessakin. Defibrillaattorin näytöltä on jatkuvasti nähtävissä monitori-ekg, happisaturaatio, uloshengityksen hiilidioksidipitoisuus, hengitystaajuus, verenpaine ja syketaajuus. Nämä arvot tulevat monitorille näkyviin sitä mukaan, kun käyttäjä on potilasta tutkinut.

Mobiilisimulaattorin pääteemoja ovat päätöksenteon harjoittelu, hoidontarpeen arviointi sekä potilaan systemaattinen tutkiminen. Nämä teemat ovat esillä kaikissa ensihoitajan osaamiskuvauksissa ja niitä on mielestämme mahdollista harjoitella mobiilisovelluksemme avulla. Suunnittelimme lisäksi pienempiä yksityiskohtia tukemaan pääteemoja, joita ovat lääkehoito, ekg -tulkinta, GCS -pisteiden lasku ja konsultointi.

Lääkehoito on yksi keskeisimpiä ensihoidon päätöksentekoa vaativia toimintoja. Mobiilisimulaattorissa lääkkeet on jaettu antoreiteittäin. Varsinkin suonensisäisiä lääkkeitä antaessa tulee päätöksenteon ohella harjoitusta myös lääkelaskuihin, koska annettava lääkeainemäärä tulee ilmoittaa millilitroina lääkeainevahvuuden näkyessä ruudulla.

Ekg:tä käyttäjä joutuu puolestaan joka kerta tulkitsemaan systemaattisesti vastaamalla tulkintakysymyksiin, jotka koskevat kyseistä filmiä. GCS -löydökset ilmoitetaan sanallisesti, jonka jälkeen käyttäjän pitää määrittää numeroarvot. Konsultointi on rakennettu ISBAR:n mukaiseen vuoropuhelumuotoon, jossa varsinkin R- kohdan oma ehdotus korostuu. Käyttäjän tulee siis ehdottaa ”lääkärille” hoitolinjaa, toimenpidettä tai lääkitystä, jonka jälkeen ”lääkäri” joko hyväksyy tai korjaa ehdotusta. Hoitoprotokollan vaatiessa on käyttäjän mahdollista myös kutsua lisäapua kohteeseen.

Lopuksi käyttäjän tulee tehdä päätös potilaan kuljettamisesta. Vaihtoehtoja kuljetusmääränpääksi ovat perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja yliopistollinen sairaala. Jokaiselle määränpäälle on määritetty valmiudet eri tutkimuksiin ja toimenpiteisiin sekä etäisyys kohteesta.  Käyttäjän tulee siis miettiä potilaan hoitopolkua myös ensihoidon jälkeen. Kaikkia tutkimuksia ja toimenpiteitä ei ole välttämätöntä suorittaa kohteessa vaan osan voi suorittaa myös kuljetuksen aikana. Varsinkin aikakriittisillä tehtävillä nämä valinnat korostuvat. Tehtävä päättyy kun kuljetus- tai ”äksäys”-päätös on tehty ja käyttäjä on mielestään tehnyt tarvittavat toimet kuljetuksen aikana tai vastannut ”äksäykseen” liittyviin jatkokysymyksiin.

Tehtävän päätyttyä käyttäjä saa palautteen, jossa käydään läpi käyttäjän suoritus eri osa-alueisiin jaettuna ja verrataan sitä ennalta määrättyyn oikeaan vastaukseen. Oikea vastaus perustuu ensihoito-oppaaseen, käypä hoito -suosituksiin ja alueellisiin hoito-ohjeisiin. Suorituksesta käyttäjä saa prosenttiarvon, joka kuvaa, kuinka hyvin tehtävä on kokonaisuudessaan suoritettu. Tämä mahdollistaa myös vertailun ja kilpailuasetelman. Oikeiden vastausten lisäksi käyttäjälle tulee näkyviin yleinen info kyseessä olevaa potilasryhmää koskevista tärkeistä asioista.

 

Palautenäkymä pelaajalle.

Hyötyjä

Mobiilisimulaattori jäljittelee siis paljon perinteistä simulaatio-oppia. Mobiilisimulaattorin etuna on, että sillä voi harjoitella missä ja milloin vain. Se ei vaadi massiivisia järjestelyitä eikä kalliita laitehankintoja. Mobiilisimulaattorin avulla voidaan saada enemmän toistoja H1 -roolissa ja näin harjoittaa päätöksentekoa ja hoidon tarpeen arviointia.

Mobiilisimulaattorin tarkoitus ei ole korvata perinteistä simulaatio-opetusta. Se toimii mm. orientoivana harjoituksena varsinaiseen simulaatioharjoitukseen ja sen avulla voi suorittaa tulevan simulaatiopäivän aiheeseen liittyviä ennakkotehtäviä. Näin ollen opiskelijat ovat todennäköisesti paremmin valmistautuneita varsinaisiin simulaatioihin.

Tuotteen ensiksi markkinoille tulevaan organisaatioversioon on suunniteltu opettajan profiili, joka mahdollistaa opettajalle näkyvän koosteen opiskelijoiden suorituksista joko ryhmäkohtaisesti tai opiskelijakohtaisesti. Opettajan profiili toimii yhtä lailla myös ensihoidon palveluntarjoajien kouluttajan profiilina.  Mobiliisimulaattoria voikin hyödyntää opetuksen kohdentamisessa sovelluksessa vaikeiksi havaittuihin asioihin, harjoitusmateriaalina koulutettavan kokonaisuuden hallintaan ja arviointiin sekä jatkokehityksen myötä opinto ja koulutussuoritusten dokumentointiin ja seurantaan. Mobiilisimulaattorissa tehtävät on suunniteltu sekä perus- että hoitotasolle, joten se sopii koulutustyökaluksi kaikille ensihoitajille. Jatkokehityksen myötä suunnittelemme tehtävät myös EVY-tasolle.

Tutkimusten mukaan suurin osa hoitoalan opiskelijoista on tekemällä oppijoita, joten mobiilisimulaattori toisi uuden käytännönläheisen tavan myös itsenäiseen opiskeluun. Teknologiaa ja mobiililaitteita käytetään ensihoidon kenttätyössä runsaasti, joten niiden hyödyntäminen opetuksessa olisikin mielestämme nykypäivää. Vertailevissa tutkimuksissa pelillisyyden ja perinteisten opetusmenetelmien välillä on voitu todeta pelaamalla oppimisen parantavan sekä opiskelijoiden oppimistuloksia että opiskelumotivaatiota.

 

Palautenäkymä opettajan/kouluttajan profiilissa.

 

Saatu palaute ja tulevaisuus

Esittelimme ja suoritimme mobiilisimulaattorin prototyypin ”Stay ’N Play:n” testauksen Oulun ensihoitajaopiskelijapäivillä lokakuussa 2018 ja parannellun version koekäytön OAMK:n ensihoitajakoulutuksen 20 –vuotis juhlassa marraskuussa 2019. Saamamme palaute oli positiivista ja kannustavaa. Kaikki palautekyselyyn vastanneet näkivät, että mobiilisimulaattorille olisi tarvetta ja siitä hyötyisivät niin ensihoidon opetusta tarjoavat oppilaitokset kuin ensihoidon palveluntuottajat. Kehitysideoitakin saimme, kuten esimerkiksi paljon esillä olleen NEWS-pisteytyksen lisäämisen sisältöön. Palautteissa mobiilisimulaattoria arvioitiin mm. seuraavasti:

”Harjoittelu on mielekästä ja tehtävä oli oikeasti haastava. Kiva, että mukana on myös muun muassa EKG-tulkintaa ja hoitoprotokollan valitseminen.”

”Peli vastasi hyvin aitoa hoitotilannetta. Päätöksentekoon, hoidontarpeen arviointiin ja potilaan hoitamiseen liittyviä teemoja oli painotettu sopivasti. Pelillä on kätevää opetella systemaattista tutkimista ja hoitoa. Ei moitittavaa.”

”Sovellusta voisi käyttää erityisesti oppimiseen sekä ammattikouluissa, amkissa ja yliopistoissa. Sitä voisi käyttää myös ehkä testaamiseen. Simulaatioiden teettäminen on aikaa vievää, kun suorittajana voi olla kerrallaan vain kaksi hoitajaa, kun taas sovelluksella koko luokka voisi työskennellä samaan aikaan.”

”Ei-lukija tyyppisille ihmisille tämä olisi mullistava sovellus.”

Yrityksemme Breathe Mobile Solutions julkaisee Ensihoidon mobiilisimulaattorin organisaatioversion kevään 2020 aikana. Yksittäisille käyttäjille tarkoitettu, hieman pelillisempi versio pyritään julkaisemaan App- storeen ja Play kauppaan myös vuoden 2020 aikana.

Kysymyksiä, kehitysideoita tai yhteistyösuunnitelmia otamme mielellämme vastaan verkkosivujemme kautta tai kontaktoimalla suoraan yhteyshenkilöihimme.

 

Teksti Juha Upola ja Janne Halonen