Kimmo Kurvi teki yamk-opinnäytetyön ensihoidon toiminnasta kemikaalionnettomuuden suoja-alueella.

Miten idea opinnäytetyön aiheesta syntyi?

Ajattelutapa, jossa vain pelastustoimi hoitaa kemikaalionnettomuudet ja ensihoito kohtaa vain puhtaita potilaita, ei ole todellisuutta. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Lapin pelastuslaitoksen yhteisharjoituksissa sekä oikeilla tehtävillä on huomattu, että myös ensihoidon on osattava toimia kemikaalionnettomuuksissa.
Pelastustoimi toki johtaa onnettomuustilannetta mutta ensihoidon on kyettävä johtamaan omaa toimintaansa. On tiedettävä mitä altistuneille potilaille tehdään ennen ambulanssiin tuloa. Siksi ensihoidolla on oltava kemikaalionnettomuuksien varalta omat toimintamallinsa. Ensihoidon vastuu on määrätty erilaisissa laeissa ja asetuksissakin.

Kenttäjohtaja Tuukka Luttunen on määrätietoisesti kehittänyt ensihoidon toimintaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella. Idea opinnäytetyön tekemisestä tuli osaksi myös häneltä.

Opinnäytetyö valmistui alueen tarpeeseen. Siksi se rajattiin koskemaan erityisesti Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä oleviin riskeihin. Tarkoituksena oli saada ensihoitajat entistä tiiviimmin pelastustoimen tueksi kemikaalionnettomuuksissa. Pelastajat hoitavat edelleen kemikaalisukelluksen mutta ensihoitajat voivat oikein suojautuneina ja oikeilla tiedoilla varustettuna tulla vähän vastaan tai tehdä enemmän.

 


Miten opinnäytetyö tehtiin?

Työssä luotiin kattava kansainvälinen tietoperusta: miten ensihoito varautuu maailmalla kemikaalionnettomuuksiin, miten yhteistoiminta on järjestetty, mitä tutkimustietoa aiheesta on saatavilla ja mitä alan suomenkielinen kirjallisuus asiasta sanoo. Lisäksi opinnäytetyötä varten haastateltiin asiantuntijoita Pelastusopistolta, Työterveyslaitokselta ja lääketieteen alalta

Kehitystyötä varten koottiin työryhmä, jossa oli edustus ensihoidosta ja pelastustoimesta. Työryhmä selvitti tämän hetkisen yhteistoiminnan tason pelastuslaitoksen ja ensihoitopalvelun välillä sekä yksityiskohtaiset kehityskohteet.

Kaikki olivat samoilla linjoilla, että ensihoito tarvitaan kemikaalionnettomuuksissa toimintaan mukaan jo aikaisemmin.

Työryhmän tärkein löydös oli käytettävissä olevien resurssien ja mahdollisuuksien kartoittaminen. Kemikaalionnettomuuksien hoitamisesta ensihoidossa syntyi toimintamalli, joka jalkautettiin henkilöstölle kahtena luentopäivänä, minkä jälkeen järjestettiin kaksi harjoitusta.

 

Kerro huomioita matkan varrelta?

Haastavinta opinnäytetyönteossa oli työryhmälle yhteisen ajan löytäminen. Haastavaa oli myös kouluttaa ensihoidolle uusi, melko eksoottinen toimintamalli, joka sisältää tiivistä yhteistyötä pelastustoimen kanssa.

Ehkä tämän kaltainen kehittäminen saattaakin olla parasta tehdä pienemmissä osissa. Nyt tehdyllä työllä saatiin siemen itämään, jonka soisi kasvavan ja kehittyvän.

Oli mielenkiintoista huomata, kuinka paljon ensihoidon kemikaalitoimintaa on maailmalla pohdittu ja kuinka paljon siitä löytyy yksityiskohtaistakin tutkimustietoa. Muuallakin on siis huomattu ihan samat ongelmat, joissa me olemme vasta raapaisseet pintaa. Oli kuitenkin mahtavaa lyödä säröjä vanhoihin toimintamalleihin. Tiedolla johtaminen on avain uudenlaiseen toimintaan ja kehittymiseen.

Opinnäytetyö: Ensihoidon toiminta kemikaalionnettomuuden suoja-alueella – Toimintamalli ensihoidon operatiiviselle henkilöstölle Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin riskikohteisiin.
Tekijä: Kimmo Kurvi, OAMK.