Kesä on tuonut kesämiehet paloasemille. Palomiesliitto (SPAL) muistuttaa, että kaikkia työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti, mikä koskee myös kesämiehiä. Pitkäaikaiset perinteet, kulttuuri tai vakiintuneet käytännöt eivät oikeuta syrjintään.

kesuri2Lomakauden ollessa kiivaimmillaan ja kesämiesten valloitettua pelastuslaitokset, Palomiesliitto haluaa muistuttaa, että kaikkia työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti. Kaikenlainen syrjintä on kiellettyä.

Lainsäädännön lähtökohta on selkeä: Määräaikaisia työntekijöitä on kohdeltava samalla tavoin kuin vakituisia. Myös kesälomasijaisia eli niinsanottuja kesämiehiä on kohdeltava yhdenvertaisesti vakituisen henkilöstön kanssa. Eriarvoinen kohtelu voi johtaa seuraamuksiin.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain perusteella niin viranhaltija kuin hänen sijaisensakin työskentelevät viranhaltijan ominaisuudessa. Viranhaltijoille on annettava virkasuhteesta johtuvat etuudet ja oikeudet sellaisena kuin ne hänelle kuuluvat ja työnantajan on kohdeltava viranhaltijoita tasapuolisesti.

Erikseen on säädetty, että määräaikaisissa ja osa-aikaisissa virkasuhteissa ei saa pelkästään virkasuhteen kesto- tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia palvelussuhteen ehtoja kuin muissa virkasuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä.

Yhdenvertaisuuslaissa puolestaan säädetään, ettei ketään saa syrjiä. Myös työ- tai virkasuhteen kesto voi olla kielletty syrjintäperuste. ”Työnantajilla ei ole oikeutta osoittaa kesälomasijaisille jatkuvasti raskaimpia ja ei-haluttuja tehtäviä”, Palomiesliiton edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola huomauttaa.

”Heidän työvuoronsa tulee olla tasapuolisia vakituisen työyhteisön kanssa. Jos työnantaja esimerkiksi käyttää sijaisia jatkuvasti ”heittovuoroissa” ja paikkaa vajauksia heidän työvuoroluetteloja muuttamalla, ollaan hyvin lähellä syrjivää toimintaa.”

Palomiesliitto huomauttaa, että myös työyhteisössä tulee pidättäytyä kaikenlaisesta työtovereiden syrjivästä kohtelusta. Pitkäaikaiset perinteet, kulttuuri tai vakiintuneet käytännöt eivät oikeuta syrjintään.

Palomiesliiton ja pelastustoimen arvot ovat inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti. Näihin arvoihin sisältyy yksilön kunnioittaminen sekä tasapuolinen ja tasa-arvoinen kohtelu.

Lähde: Palomiesliiton tiedote