Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) käynnistettiin tammikuussa kaksivuotinen ”Kohti turvallisempaa hälytysajoa” -hanke. Sen tavoitteena on tuoda esille tutkittua tietoa hälytysajon turvallisuusriskeistä sekä juurruttaa turvallisuuskriittinen hälytysajo suomalaiseen ensihoitoon. Hanketta rahoittavat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Xamk.

IMG_9051

Hankkeen projektitutkijana toimii Anssi Koski, Ensihoitaja AMK ja Ensihoitaja YAMK-opiskelija.

Hankkeessa tuotettua tietoa pyritään jakamaan valtakunnallisesti, jotta hälytysajon turvallisuuteen voidaan kiinnittää entistä paremmin huomiota ensihoitajien koulutuksessa ja ensihoidon työyhteisöissä. Eikä olisi pahitteeksi, että myös suuri yleisö ymmärtäisi paremmin hälytysajon vaativuutta. Tätä pyrimme edistämään tehokkaalla viestinnällä.

Hankkeen etenemisestä voi seurata Xamk ambulanssisimulaattorin Facebook-sivulla, Xamkin TKI-hankkeiden kotisivuilla sekä mahdollisuuksien mukaan myös mediassa ja muualla sosiaalisessa mediassa, jossa alan ammattilaiset tavoitetaan laajasti. Varsinaiset tutkimusjulkaisut tulevat muun muassa Trafin julkaisusarjaan.

Miksi on tärkeää tutkia ja kehittää hälytysajon turvallisuutta?

Suomessa tapahtuu vuosittain useita vakavia liikenneonnettomuuksia, joissa ambulanssi on osallisena. Viime vuosien aikana näissä onnettomuuksissa on ollut kuolemantapauksia, vammautumisia, ja lisäksi hyvin monia kolareita päätyy vakuutusyhtiöiden korvattavaksi. Onnettomuuksien lisäksi ambulanssien hälytysajossa läheltä piti-vaaratilanteet ovat jopa päivittäisiä. Nämä aiheuttavat merkittävän riskin potilas-, työ- ja liikenneturvallisuudelle.

Tällä hetkellä ambulanssissa toimivien ensihoitajien ja sairaanhoitajien koulutuksessa ei ole valtakunnallisella tasolla tarpeeksi huomioitu hälytysajon erityispiirteitä, kuten ennakoinnin, kommunikoinnin ja harkinnan tärkeyttä. Ambulanssin kuljettamiseen ei myöskään vaadita erityispätevyyttä, ja hälytysajon kattavat ohjeistukset ja harjoitukset puuttuvat useilta työpaikoilta. Voisi sanoa, että Suomesta puuttuu yhtenäinen ensihoidon hälytysajon turvallisuuskulttuuri, joten monet ensihoitajat toimivat nyt oman tuntumansa mukaan ja tarve muutokselle on selkeä.

Ambulanssin hälytysajon turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä on hyvin vähän laadukasta tutkimusnäyttöä ja puutteita on etenkin aiheen kotimaisesta, kattavien otantojen tutkimuksesta. Kansainväliset tutkimukset keskittyvät pääosin ambulanssin fyysisiin ominaisuuksiin ja ajoneuvojen tekniikkaan onnettomuuksien ehkäisyssä.

Kommunikoinnin ja strukturoitujen toimintamallien vaikutuksesta hälytysajoon on hyvin vähän aiempaa näyttöä. Strukturoituja toimintamalleja ja kommunikaatiota käytetään ensihoidossa laajasti potilasturvallisuuden lisäämiseksi monella alueella, esimerkiksi lääkehoidossa ja turvallisuuskriittisissä toimenpiteissä, kuten anestesiaintubaatiossa.

Hankkeeseen liittyvässä koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti simulaatioympäristöjä - erityisesti XAMK:in ambulanssisimulaattoria.

Hankkeeseen liittyvässä koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti simulaatioympäristöjä – erityisesti XAMK:in ambulanssisimulaattoria.

Tutkimusta ja koulutusta hälytysajoon

Hankkeessa on useita tutkimuksen kohteita, joissa ensihoitajilta saatava tieto on keskiössä. Ensimmäisenä tutkitaan ensihoitajien omia näkemyksiä ja kokemuksia hälytysajon turvallisuuteen vaikuttavista riskitekijöistä. Myös hälytysajonaikainen kommunikointi ja ensihoitajien asenteisiin liittyvät seikat ovat tutkimuskohteina. Hankkeen myöhemmässä vaiheessa selvitetään turvallisuuskriittisen hälytysajon lisäkoulutuksen tuomaa hyötyä.

Hankkeen kehittämisosion tavoitteena on järjestää turvallisen hälytysajon pilottikurssi, josta saadun palautteen pohjalta luodaan toistettavissa oleva lisäkoulutus jo työelämässä oleville ensihoitajille. Lisäkoulutuksen kehittämisessä tehdään yhteistyötä FinnHEMSin kanssa. Pilottikurssin alustava ajankohta on syksyllä 2018. Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti simulaatiopedagogiikkaa, ja Xamkin Kotkan kampuksen tiloissa sijaitseva ambulanssisimulaattori tarjoaa erinomaisen oppimisympäristön kurssin järjestämiseen.

Xamkista tutkimustehtäviin?

Xamkissa on voimakas tahtotila luoda ensihoitajan käytännön työtä palvelevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Hälytysajoon kytkeytyvä hanke on tämän vuoden ensimmäinen avaus. Xamk on ammattikorkeakouluista jo nyt tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan huipulla Suomessa. Nyt pyritään siihen, että myös ensihoitoalan kehittäminen lisääntyy tulevaisuudessa, ja näin ollen ensihoitajien urapolut saisivat uusia ulottuvuuksia lisääntyvien asiantuntijatyöpaikkojen myötä.

Tutkimus- ja kehittämistyöstä kiinnostuneille Xamkin ensihoidon kehittämisen ja johtamisen YAMK-opiskelijoille järjestetään nykyisin mahdollisuuksia orientoitua hanketoimintaan jo opintojen aikana. Tarkoitus on kehittyä myös koulutuksena, ja vastata tulevaisuudessa kasvavaan hankeasiantuntijoiden kysyntään. Tavoitteena on, että YAMK-opintojen edetessä ja valmistumisen jälkeen tutkimusorientoituneilla ensihoitajilla olisi mahdollisuus siirtyä työntekijöiksi projektitehtäviin, esimerkiksi Xamkissa, mikäli sopiva hanke on käynnissä. Xamk on mielellään myös hankepartneri ja toivommekin yhteydenottoja ensihoitoalan tutkimuksellisesta kehittämisestä kiinnostuneilta tahoilta.

 

Linkit:

https://www.xamk.fi/koulutus/ambulanssisimulaattori/
https://www.facebook.com/xamkambulanssisimulaattori

Teksti:

Anssi Koski, ensihoitaja AMK, ensihoidon YAMK-opiskelija, projektitutkija, Xamk
Hilla Sumanen, FT, yliopettaja, Xamk

Kuvat:

Hilla Sumanen