neste6_harju

Neste rallin ensihoito- ja pelastushenkilöstöä ”Bossen” kanssa Harjun erikoiskokeen lähdössä.

Neste Rallin ensihoito- ja pelastustoiminnan on 2000-luvun taitteesta alkaen tuottanut lähes yksinomaan Pelastusopisto ja sen koordinoima henkilöstö, joka koostuu ensihoidon ja pelastusalan ammattilaisista. Toiminta perustuu AKK Sports Oy:n kanssa solmittuihin sopimuksiin. AKK solmii sopimukset Pelastusopiston kanssa kaluston ja välineistön vuokraamisesta sekä erikseen toimintaan osallistuvan henkilöstön kanssa.

Sopimusten mukaan Pelastusopiston koordinoima henkilöstö kalustoineen tuottaa jokaiselle rallin erikoiskokeelle ja muille  tapahtumapaikoille ensihoito- ja pelastusvalmiuden AKK:n kanssa suunnitellun aikataulun mukaisesti. Jokaisen erikoiskokeen (ek) lähdössä on ambulanssi sekä niin sanottu MIC-yksikkö (Mixed Intervention Car), joka on kevyt miehistöautoon varusteltu ensihoito- ja pelastusyksikkö.

Ek:n ollessa riittävän pitkä tai muutoin hankalasti saavutettava, sijoitetaan sen varteen toinen tai jopa kolmaskin MIC-yksikkö. Ek:n yksiköiden ensisijaisena tehtävänä on päivystää ralliin osallistuvien kuljettajien ja kilpa-autojen aiheuttamien onnettomuuksien varalta. Yksiköt hoitavat erikoiskokeen aikaiset ensihoito-, sammutus- ja pelastustehtävät sekä antavat tarvittaessa ensihoitoa kilpailun katsojille.

Kilpailussa erillisen aikataulun mukaan operoi myös Ambu-Heko, jonka henkilöstönä työskentelee lentäjän ja lentoavustajan lisäksi vähintään lääkäri sekä ensihoitaja (mikäli lentoavustaja ei ole ensihoitaja). Ambu-Hekon henkilöstön rekrytoinnista vastaa AKK.

nesteavausHenkilöstöllä ja kalustolla kovat vaatimukset

Ambulanssien miehistössä on vähintään yksi hoitotason ja yksi perustason ensihoitaja. MIC-autojen miehistössä on kolme Pelastusopiston rekrytoimaa henkilöä, joista vähintään kaksi pystyy toimimaan pelastajan tehtävissä. Toisella tulee olla pätevyys myös paloesimiehen tehtäviin ja toisen tulee olla hoitotason ensihoitaja, jolla on mieluusti myös pelastajan valmiudet. Lisäksi MIC-autoissa on ralliorganisaation sijoittama lääkäri ja tarvittaessa erikoiskokeen turvapäällikkö.

Ambulanssien kalustona on lakisääteinen hoitotason ambulanssivarustus täydennettynä tarvittaessa FIA:n vaatimusten mukaisella kalustolla. MIC-yksikkö on kalustettu FIA:n vaatimalla pelastuskalustolla, esimerkiksi hydraulisella pelastussarjalla, alkusammuttimilla ja ensihoitovälineillä.

Yksiköiden varustelutasosta sovitaan yhdessä kilpailun lääkärin kanssa. Lisäksi ambulanssien että MIC-yksiköiden varustelun tulee täyttää vähintään FIA:n vaatimukset, jotka on monessa yhteydessä jopa ylitettykin. Jokainen ambulanssi ja MIC-yksikkö täyttää edellytettävät vaatimukset ja ne ovat varustelultaan samanlaiset – sen ovat FIA:n medical-tarkkailijatkin jo monena vuonna saaneet todeta.

Kaikissa autoissa on VIRVE-päätelaitteet. AKK Sports tuottaa autoihin tarvitsemansa lääkäripalvelut ja lääkärin tarvitsemat lääkeaineet sekä hoito-ohjeistuksen sekä tarvittavat ajoluvat kilpailunjohtajan, -lääkärin ja Pelastusopiston yhteyshenkilön erikseen sopimalla tavalla.

Osallistuminen ensihoitotoimintaan on terveydenhuollon toimintaa. Siinä työskentelevillä on oltava alueen terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärin hyväksyntä. AKK Sports Oy huolehtii Pelastusopiston nimeämille henkilöille tarvittavat luvat ja valtuutukset toimia kilpailussa ensihoitotehtävissä.


Tehtävien hoitamisesta

Koska kilpailun erikoiskokeet ovat kaikelta muulta liikenteeltä suljettuja, voivat niiden lähistöllä asuvat ihmiset joutua niin sanotusti ”mottiin.” Siksi kilpailun ensihoito- ja pelastusorganisaation tulee pystyä tarjoamaan apua myös ”mottiin jääneille” asukkaille sulkuajan puitteissa.

Kilpailun johtokeskus pitää kilpailun aikana jatkuvasti yhteyttä hätäkeskukseen. Johtokeskus koordinoi avun saamista yhdessä hätäkeskuksen, alueen ensihoidon kenttäjohdon sekä rallin ensihoito- ja pelastustoiminnan kenttäjohtajan (”Ralli-kenttä”) kanssa.

Useimmiten kansalaistehtävät sekä monet muutkin ek:n varrella olevat ensihoito- ja ensivastetehtävät annetaan Ambu-Hekolle, joka pystyy laskeutumaan lähelle tapahtumapaikkaa kilpailun keskeytymättä ja mahdollisesti myös ”pompauttamaan” potilaan pois ek:n varrelta sairaanhoitopiirin palveluntuottajan yksikön tai yksiköiden hoidettavaksi. Tarvittaessa ek:n keskeytetään kilpailun johtokeskuksen luvalla ja ek:n kalusto lähetetään tapahtumapaikalle.

Onnettomuuden sattuessa ensihoito- ja pelastustoimintaa johtavat Pelastusopiston yksiköt siihen asti, kunnes kilpailun pelastustoimesta vastaavat henkilöt yhdessä alueen pelastus- ja / tai ensihoitoviranomaisten kanssa ovat ottaneet johtovastuun. Toimiin osallistuvat henkilöt ovat velvoitettuja noudattamaan sekä lain määräämiä että yleisiä hyviä toimintatapoja.

Satelliittiyksiköt erikoiskokeiden ulkopuolella

Satelliittiyksikköpari AMB 10 ja MIC 10 (”Kympit”) väijyssä Ruuhimäen testi-EK:n lähettyvillä. AMB 10:ssä päivysti myös Ralli-kenttä.

Ralli-kenttä -tehtävää hoitavat, Pelastusopiston yhdyshenkilö sekä AKK:n pelastustoiminnasta vastaavat suunnittelevat vuosittain aikataulun, jonka mukaan yksi tai kaksi satelliittiyksikköparia (ambulanssi ja MIC-yksikkö) päivystävät erikoiskokeiden ulkopuolella. Ne seuraavat kilpailua erillisen suunnitelman sekä Ralli-kentän ohjeiden mukaisesti.

Satelliittiyksiköiden tarkoituksena on toimia toisaalta reservinä EK:n kalustolle heidän joutuessaan tehtävälle ja toisaalta hoitaa ne tehtävät, joiden suorittaminen ek:n ulkopuolelta käsin on sujuvampaa.

Suunnitelma yksiköiden sijoittamisesta tehdään jo varhain keväällä, kun tiedetään, missä rallin erikoiskokeet sijaitsevat. Satelliittiyksiköiden päivystyspisteet ja liikkuminen suunnitellaan siten, että ne voivat nopeasti tavoittaa käynnissä olevan erikoiskokeen lähdön ja mahdollisesti myös pitkän erikoiskokeen väliturvapisteen, jossa päivystää väliturvan MIC-yksikkö.

Rallin kenttäjohtaja ja ensihoito

Toisesta satelliittiyksiköstä muodostuu rallin ensihoito- ja pelastustoiminnan kenttäjohto (Ralli-kenttä). Yksikköön liittyy kaksi henkilöä, jotka vuoropäivinä toimivat kenttäjohtajina. Kenttäjohtoyksikön tehtävänä on seurata kentällä toimivien yksiköiden (ambulanssit ja pelastusyksiköt) liikkeitä ennalta sovittujen ohjeiden mukaisesti.

Tilanne erikoiskokeilla tai niiden välittömässä läheisyydessä saattaa muuttua yllättävästi. Ralli-kentän on yhdessä kilpailun johdon kanssa reagoitava muutoksiin nopeasti ja siirrettävä yksiköitä siten, että tehtävät saadaan nopeasti ja turvallisesti hoidettua, jotta ralli voi jatkua suunnitelman mukaisesti.

Kuva: PEKE:n avulla seurataan yksiköiden sijaintia ja voidaan opastaa yksiköitä turvallisen ja nopean reitin valinnassa tilannepaikalle tai päivystyspisteeseen. Piirtotasoina PEKE:en on lisätty erikoiskokeiden reitit, joka helpottaa esimerkiksi viranomaisyksiköiden opastusta reitin varrelle.

PEKE:n avulla seurataan yksiköiden sijaintia ja voidaan opastaa yksiköitä turvallisen ja nopean reitin valinnassa tilannepaikalle tai päivystyspisteeseen. Piirtotasoina PEKE:en on lisätty erikoiskokeiden reitit, joka helpottaa esimerkiksi viranomaisyksiköiden opastusta reitin varrelle.

Rallin kenttäjohdolla on käytössään pelastustoimen kenttäjohtojärjestelmä PEKE, josta nähdään reaaliajassa liikkuvat ralliorganisaation ensihoito- ja pelastusyksiköt statuksineen. Tämän avulla kenttäjohto pitää yllä tilannekuvaa kilpailun johtokeskuksen tukena.

Kenttäjohtoyksikkö toimii kilpailun johdon alaisuudessa tukien kentällä olevien yksiköiden toimintaa ja vastaavasti johdon toimintaa esimerkiksi tilanteessa, missä yksi tai useampi yksikkö on tehtävällä. Tarvittaessa kenttäjohtoyksikkö osallistuu myös operatiiviseen toimintaan, jolloin vastuu kenttäjohdosta siirtyy toiselle satelliittiambulanssille.

Rallin kenttäjohtoyksikkö tekee yhteistyötä Keski-Suomen ensihoidon kenttäjohdon kanssa. Heillä on käytössä yhteinen ralliorganisaation puheryhmä, jossa viestiliikenne hoidetaan. Saumaton yhteistyö on tärkeää tilanteissa missä esimerkiksi erikoiskokeelta tuotu potilas saatetaan jatkohoitoon sairaanhoitopiirin palveluntuottajan yksiköillä.

Kokemukset toimijoiden yhteistyöstä on vuosien varrella korostunut entisestään ja yhteistyö on sujunut loistavasti. Rallia ajetaan myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella, joten viestiliikenneyhteydet toimivat myös Pirkanmaan kenttäjohtajan, rallijohdon ja rallin kenttäjohtajan välillä.

Rallin kenttäjohto ja erikoiskokeiden pelastusyksiköiden esimiehet kokoontuvat päivän päätteeksi yhteen ja kertaavat päivän tapahtumat sekä tarkistavat seuraavan päivän reittisuunnitelmat ja aikataulut. Näin seuraavan päivän erikoiskokeille lähtö tapahtuu suunnitelman mukaisesti ja paikalle ehditään kilpailun johdon laatiman aikataulun mukaisesti.

Rallin kenttäjohdon tarpeellisuus hahmottui vähitellen, kun erikoiskokeilla tapahtuneet onnettomuudet hoidettiin hyvin, mutta satelliittiyksiköitä ei huomattu aktivoida riittävän ajoissa. Monesti satelliittiyksiköiden todettiin olevan liian kaukana eivätkä ne ehtineet ajoissa paikkaamaan tehtävällä olevia yksiköitä. Rallin kenttäjohtaja nimettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010, jolloin tehtävä ei vielä ollut kaikille osapuolille kirkas.

Työnjakoa kilpailun johtokeskuksen ja kenttäjohdon välillä täsmennettiin seuraavaksi vuodeksi ja nykyään kenttäjohtaja ohjaa resursseja erikoiskokeiden ulkopuolella ja erikokeilla resursseja ohjaa johtokeskus. Kenttäjohdon tehtävänä myös on toimia linkkinä yksiköiden henkilöstön ja kilpailun johtokeskuksen välillä sekä hoitaa erilaisia ongelmatilanteita.

Aluksi kenttäjohtaja toimi ambulanssissa, joka sijoitettiin päiväkohtaisesti suunnitellulle erikoiskokeelle. Tehtävää hoiti koko rallin ajan yksi henkilö. Tämä osoittautui hankalaksi ratkaisuksi, koska ek:lla on koko ajan paljon häiriötekijöitä ja radioliikennettä, jotka haittasivat tehtävään kuuluvien, tärkeiden puheryhmien seuraamista.
Vuodesta 2014 saakka on kenttäjohtoyksikkönä ollut toinen satelliittiambulanseista ja kenttäjohtajan tehtävät on hoidettu kahden henkilön toimin vuoropäivinä ja yhteistuumin.


Miksi Neste Rallin kenttäjohtaja on olemassa?

Kuva: Rallin johtokeskuksessa seurataan koko ajan erikoiskokeiden tilannetta mm. Ralliautojen sekä pelastus- ja ensihoitoyksiköiden sijaintia ja kulkua kartalla.

Rallin johtokeskuksessa seurataan koko ajan erikoiskokeiden tilannetta mm. Ralliautojen sekä pelastus- ja ensihoitoyksiköiden sijaintia ja kulkua kartalla.

Neste Rallin turvallisuus on monen tekijän summa. Kilpailun aikana turvallisuutta valvoo ja koordinoi kilpailun johtokeskus. Johtokeskuksen tehtävänä kilpailun turvallisuuden osalta on valvoa, että erikoiskokeiden lähtöön ja mahdollisiin välipisteisiin määrätyt pelastus- ja sairaankuljetusyksiköt ovat ajallaan paikalla.

Myös niin sanottujen satelliittiyksiköiden seuranta ja tilanteiden muuttuessa uusien päivystyspaikkojen määrääminen sekä valvonta kuuluvat johtokeskuksen tehtäviin. Mahdollisen onnettomuuden tapahtuessa on johtokeskuksen viestihenkilöillä kädet täynnä töitä. Huomio helposti herpaantuu niiden yksiköiden valvonnasta, joilla ei sillä hetkellä ole akuuttia tehtävää.

Muutama vuosi sitten syntyi ajatus Rallin kenttäjohtajasta. Rallin kenttäjohtajalle siirrettiin johtokeskuksen tehtävistä yksiköiden seuranta siten, että ”Ralli-kenttä” seuraa suunnitelmien mukaisten sijoituspaikkojen ja -aikojen täyttymistä. Erittäin tärkeä tehtävä on myös satelliittiyksiköiden siirtely muuttuvien tilanteiden ja onnettomuus- tai sairaustapausten johdosta.

Ralli-kentän toiminta on helpottanut huomattavasti painetta johtokeskuksesta. Onnettomuuden aikana tehtävään sidottujen yksiköiden korvaaminen satelliittiyksiköillä ja kaluston uudelleen sijoittelu ovat jääneet pois johtokeskuksen harteilta. Tällä toimintamallilla johtokeskus pystyy suorittamaan varsinaista pelastus- ja ensihoitotehtävien koordinointia tehokkaammin. Ralli-kenttä on siis erittäin tärkeässä roolissa kilpailun turvallisuuden tekijänä.

Organisaatio vuonna 2017

Neste Ralli 2017 -turvallisuusorganisaatiolla oli käytössään 7 ambulanssia, 10 MIC-yksikköä sekä helikopteri miehistöineen. Kopteri tuli tänä vuonna ralliin Ranskasta miehitettynä pilotilla ja mekaanikolla. AKK rekrytoi kopteriin näiden lisäksi lääkärin ja lentoavustaja-ensihoitajan. Pelastusyksikön vahvuus on 1+3 (esimies, palomies, ensihoitaja ja lääkäri) ja ambulanssi on miehitetty kahdella ensihoitajalla, joista siis vähintään toinen toimii hoitotasolla.

Yksiköitä ryhdyttiin varustelemaan Pelastusopistolla rallia edeltävänä keskiviikkona, välittömästi infotilaisuuden jälkeen. Tämän jälkeen kukin yksikkö siirtyi oman aikataulunsa puitteissa Jyväskylään majoitukseen, joka on viime vuosina ollut Kristillinen opisto. Päivät ovat pitkiä ja yksiköt saattavat päivystää yhdessä pisteessä tuntikausia keskellä ”ei mitään”, joten hyvä ryhmähenki ja huumori ovat tärkeässä asemassa, jotta kaikki sujuu luonnikkaasti.

Torstaina 27.7. ajettiin Ruuhimäen testi-ek sekä kilpailun ensimmäinen ek, Harju. Torstain päivystys hoidettin erikoiskokeilla päivystäneen yksikköparin (ambulanssi ja MIC) sekä satelliittiyksikköparin voimin.

Perjantaina 28.7. ajettiin kaikkiaan 12 ek:ta, joista 5 ajettiin kahdesti ja päivän päätti taas Harjun ek. Perjantaina erikoiskokeilla päivysti yhteensä 8 MIC-yksikköä ja 5 ambulanssia sekä erikoiskokeiden ulkopuolella 2 satelliittiyksikköparia. Ensimmäiset yksiköt olivat paikanpäällä valmiudessa aamulla ennen klo. 7:00 ja viimeiset yksiköt lopettelivat päivän tehtävät illalla 23:n maissa.

Lauantaina 29.7. ajettiin 4 ek:ta, jotka kaikki ajettiin kahteen kertaan. Lauantaina erikoiskokeilla päivysti yhteensä 7 MIC-yksikköä ja 4 ambulanssia sekä erikoiskokeiden ulkopuolella 2 satelliittiyksikköparia. Ensimmäiset yksiköt olivat päivystyspisteissään kello 8:45 ja päivän viimeiset yksiköt lopettelivat kello 22:n maissa.

Sunnuntaina 30.7. ajettiin vain kaksi erikoiskoetta ja molemmat kahteen kertaan. Sunnuntaina erikoiskokeilla päivysti yhteensä 2 MIC-yksikköä sekä 2 ambulanssia ja näiden lisäksi ulkopuolella yksi satelliittiyksikköpari.

 

Jutun kirjoittajat

”Ralli-kentät” Jari Leppänen, Pirkanmaan Pelastuslaitos (vasemmalla) ja Kai Helveranta, Pelastusopisto (oikealla).

 

Turvallisuuspäällikkö Jari Wilén, Keski-Suomen Pelastuslaitos

 

Kuvat rallitilanteista: AKK Sports Oy / Taneli Niinimäki
Muut kuvat: Jari Wilén, Jari Leppänen ja Kai Helveranta