jormakka1 Ensihoidon ammattikorkeakoulututkinnon päätteeksi pidetään valtakunnallisesti yhtenevä ammattitaidonarviointi, jolla arvioidaan tulevan ensihoitajan valmiuksia suoriutua työelämässä. Ensihoitajat ovat ainoa ammattiryhmä, joka testataan valtakunnallisesti yhtenevällä menetelmällä.

Ensihoidon amk -opettajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa sopimaan kaikkia kouluja koskevista linjauksista. Mukana ovat kaikki kahdeksan ensihoitajia kouluttavaa ammattikorkeakoulua. Verkosto on ollut toiminnassa koulutuksen alkuajoista lähtien. Yksi tärkeimmistä käsiteltävistä asioista on ensihoidon osaaminen, joka tulee saavuttaa koulutuksen aikana. Verkoston kokouksissa käy vierailulla ensihoitolääkäreitä ja ministeriön edustajia, jotta koulutus pysyy ajan tasalla myös tulevaisuudessa.

Olennaista on ymmärtää, että koulutukseen tehtävä muutos näkyy kentällä vasta useiden vuosien päästä.
Yhtenäisen osaamisen varmistamiseksi verkostossa on laadittu yhtenäinen arviointijärjestelmä, jolla kaikki valmistuvat opiskelijat arvioidaan. Tavoitteena on, että jokaisella valmistuvalla on riittävä osaaminen siirtyä työelämään ja ensihoidon tehtäviin. Etelä-Karjalan alueella ensihoidon vastuulääkäri Heimo Niemelä kirjoittaa vuoden määräajaksi hoitotason hoitovelvoitteet valmistuville opiskelijoille.

Näyttöön kuuluu kaksi osiota, joista ensimmäinen on teoriakoe. Se sisältää lääkelaskuja sekä monivalinta- ja esseekysymyksiä. Valtakunnallinen hoitotason teoriakokeen laativat kaikki korkeakoulut yhdessä niin, että kysymysten lisäksi jokaiseen kysymykseen on laadittu pisteytys arviointia varten. Kokeen käytännön järjestelyistä vastaa Turun ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan verkossa kaikilla paikkakunnilla samaan aikaan. Koekertoja on vuosittain kahdeksan ja jokainen opiskelija voi valita itselleen sopivan ajankohdan. Tenttityöryhmä tarkastaa jokaisen kokeen korkean laadun varmistamiseksi.

Teoriakoetta käyttää koulujen lisäksi osa sairaanhoitopiireistä, jotka arvioivat näin hoitotason teoriaosaamista. Kun koetta käyttää suurempi joukko, yksittäisen kokeen hinta laskee merkittävästi. Yleisesti koetta on pidetty hyvänä mittarina ensihoidon hoitotason teoria osaamisesta. Kokeesta pitää saada vähintään 65% pisteistä ja kaikki lääkelaskut oikein, jotta se on hyväksytty. Opiskelijoilla on varsinaisen kokeen lisäksi kaksi uusintamahdollisuutta hyväksytyn suorituksen saamiseksi.

Teoriakokeen hyväksytty suoritus mahdollistaa simulaationäytön tekemisen. Simulaationäytössä ensihoidon opiskelijan toimintaa arvioidaan kokonaisuudessaan. Simulaatioarvioinnista on tehty useita korkeatasoisia kansainvälisiä tutkimuksia, jotka osoittavat sen tehokkaaksi arviointimenetelmäksi ensihoidon osaamisen arvioinnissa. Simulaatioarviointia varten koulut ovat suunnitelleet yhdessä lomakkeen, jonka perusteella opiskelijat arvioidaan. Lomakkeen arvioitavat kriteerit koostuvat pääasiassa kokonaisuudenhallinnasta, tiimityöskentelytaidoista ja potilasturvallisen työskentelyn varmistamisesta.

Simulaatioarviointi toteutetaan ensihoidon opettajien laatimien suunnitelmien mukaan ja niin, että itse arvioinnin suorittaa ulkopuolinen arvioitsija. Saimaan ammattikorkeakoulussa arviointeja tekevät paikalliset kokeneet ensihoitajat, jotka ovat suorittaneet simulaatio-ohjaajakurssin. Ulkopuolisen arvioitsijan käyttämisellä pyritään mahdollisimman läpinäkyvään ja objektiiviseen arvioon. Samalla arvioidaan jatkuvasti koulujen tuottamaan osaamista ja opetuksen tuloksellisuutta. Tärkein kysymys on, onko opiskelija riittävän osaava siirtyäkseen töihin kentälle. Suoritus on vähän samanlainen kuin ajokorttia hankittaessa, jolloin todetaan, että on turvallista jatkaa harjoittelua itsenäisesti.

Teksti Juha Jormakka, projektipäällikkö Saimaan AMK