tilannejohtaja1

Tilannejohtaja Jari Kononen antaa tehtävän Saimaan ammattikorkeakoulun ambulanssilla tulleille opiskelijoille.

Etelä-Karjalassa harjoiteltiin perusteellisesti matkojen päässä tapahtuvaa liikenneonnettomuutta. Yksiköt tulivat paikalle hitaasti ja kenttäjohtaja johti etänä. Harjoituksessa mukana Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Saimaan ammattikorkeakoulu (Saimia) ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

tilannejohtaja2Eksoten ensihoitojärjestelmä käsittää nykymuodossaan kenttäjohtoyksikön, liikkuvan yhdenhengen päivystysyksikön ja yhteensä 11 välittömässä valmiudessa olevaa ensihoitoyksikköä.
Alueen kaikki yksiköt ovat hoitotason yksiköitä ja suurin osa henkilöstöstä Ensihoitaja AMK -tutkinnon suorittaneita.
Ensihoidon päivittäis- ja eritystilanteiden johtamisesta vastaa ensihoidon kenttäjohtaja, jonka päivystyspiste on Lappeenrannassa.
Viimeinen yksityinen ensihoitoyritys lopetti toimintansa Etelä-Karjalassa vuoden 2015 lopussa ja sairaanhoitopiiri otti vastuun ensihoidon järjestämisestä koko alueella. Kun koko alue on yhden palveluntuottajan alla, on se helpottanut erilaisten koulutusten ja yhteisten toimintamallien kehittämistä.

 

Pitkät etäisyydet

Kenttäjohtajan todellinen toimintasäde ei riitä koko alueelle ja kaukaisimmissa toimipisteissä joudutaan suureksi osaksi pärjäämään ilman kenttäjohtajan tai ensihoitolääkärin välitöntä läsnäoloa. Alueen erityispiirteenä on pitkät välimatkat ja Saimaan aiheuttama alueen hajanaisuus. Etäisyyttä Lappeenrannasta toiminta-alueen pohjoisimpaan osaan Parikkalaan tulee helposti 100km ja muillakin haja-asutusalueilla on tilanteita, joissa kenttäjohtajaa ei ole viiveettä saatavilla tilannepaikalle.

Siksi ensihoitajalla tulisi monipotilastilanteessa olla valmius toimia alkuvaiheen tilannejohtajana niin kauan kunnes päivystävä ensihoidon kenttäjohtaja tai ensihoitolääkäri ottaa johtovastuun. Hoitoyksikön hoitajan toimiessa tilannejohtajana saattaa johdettavana olla useampi ensihoitoyksikkö ja lisäksi yhteistyötä tulee osata tehdä poliisin ja pelastustoimen kanssa.

 

tilannejohtaja5MOPO maalla – harjoitus yhdessä

Eksoten ensihoito päätti pilotoida ensihoidon tilannejohtamisen koulutuksen alueellaan yhteistyössä aluepelastuslaitoksen ja Saimaan amk:n kanssa. Koulutuksen organisoivat ja järjestivät ensihoidon kenttäjohtajat Matti Tamminen ja Tommi Ulmanen sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoromestari Mikko Saastamoinen.
Alueelliseen suuronnettomuus – ja monipotilastilanteiden toimintaohjeeseen perustuva pilottikoulutus oli kestoltaan 8 tuntia. Koulutukseen sisältyi aamupäivän luennot, jossa opetettiin toimintamallit iltapäivän tehtäville ja iltapäivän simulaatioharjoitukset, joissa aikaisemmin teoriassa opitut mallit vietiin käytäntöön.
Teoriakoulutuksessa käsiteltiin yksiköiden välistä viestiliikennettä, tuulilasiraportin antamista, tulokynnyksen määrittämistä, potilasluokittelua ja tilannejohtamista usean ensihoitoyksikön yhteistoimintatehtävässä. Lisäksi kurssilaiset saivat viranomaisyhteistyön ja tieliikennepelastamisen lisäkoulutusta. Tärkeimpänä tavoitteena oli saada koulutettua uudet toimintamallit päivittäistoimintaan. Kun yhteiset toimintamallit on saatu jalkautettua, mahdollistaa se tilannejohtajan määräämisen lyhyellä käskyllä. Tällöin sekä kenttäjohtaja, että tilannejohtajaksi määrätty tietävät, mitä asioita tilannejohtajalta odotetaan.

 

kenttiSSSS99Eksote, Saimia ja pelastuslaitos yhteisharjoituksessa

Käytännön harjoituksissa kalustona oli 4 Eksoten ensihoitoyksikköä, 1 Saimaan amk:n ambulanssi, 2 pelastustoimen yksikköä sekä Saimaan amk:n koulutusvirvet. Iltapäivän harjoituksiin Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen harjoitusalueelle oli varattu 4 kolariajoneuvoa ja potilaina toimivat Saimaan amk:n toisen vuoden ensihoitajaopiskelijat.

Eksoten ensihoitajat miehittivät oman alueen yksiköt ja amk:n ambulanssi toimi naapurialueelta lisähälytettynä yksikkönä. Saimaan AMK:n ambulanssi oli miehitetty kahdella pian valmistuvalla ensihoitajaopiskelijalla.
Harjoituksessa kuvattiin 2 henkilöauton yhteentörmäystä, jossa onnettomuudelle altistuu yhteensä 6 osallista.

Päivystävä ensihoidon kenttäjohtaja osallistui harjoituksiin VIRVE -radion välityksellä, varmistaen käytettävät ensihoitoresurssit ja antaen esikäskyt kohteeseen hälytetyille ensihoitoyksiköille. Harjoitusskenaarion perusteella vakavasti loukkaantuneita oli useita ja onnettomuustilanne kuvattiin tapahtuvan Etelä-Karjalan toiminta-alueen pohjoispäässä jonne kenttäjohtajan tavoittamisviive tulee olemaan vähintään 40 minuuttia. Harjoituksen tavoitteena oli luoda ensihoitajalle toimintamalli organisoitua ja aloittaa monipotilastilanteessa alkuvaiheen lääkinnällinen johtaminen tilannepaikalla.

 

tilannejohtaja7Toistoa ja korjaavia suoritteita

Ensimmäisen harjoituksen jälkeen käytiin palaute- ja purkutilaisuus, jossa etsittiin sekä onnistuneet ja kehitettävät asiat. Harjoitus toistettiin samankaltaisena ja näin annettiin mahdollisuus korjaavaan suoritukseen.

Harjoituspäivän viimeisessä palautekeskustelussa keskusteltiin toimintamallien soveltuvuudesta kenttätyöhön ja todettiin päivän opettaneen ja antaneen lisävalmiuksia toimia alkuvaiheen tilannejohtajana haja-asutusalueella tapahtuvassa monipotilastilanteessa. Myös päivään osallistuneet ensihoidon opiskelijat kokivat saaneensa paljon oppia viranomaisyhteistyöstä ja ensihoidon tilannejohtamisesta.
tilannejohtaja9

 

Pikku säätöä ja näitä lisää

Tavoitteena on että vastaavanlainen koulutus järjestetään Etelä-Karjalan alueella 2-3 kertaa vuodessa ja muutamassa vuodessa saataisiin kaikki hoitotason henkilöstö lisäkoulutettua. Yhteistyötä AMK:n kanssa on tarkoitus jatkaa ja kehittää myös harjoituksen osalta. Saimaan amk:lle tuleva liikuteltava kamerajärjestelmä mahdollistaa koko tilanteen kuvaamisen ja seuraamisen etänä, jolloin harjoituksesta voisi oppia isompikin määrä ihmisiä kerrallaan.

Jatkokehittelyä vaatii harjoituspäivän aikataulu, joka koettiin liian tiukaksi. Aihe on laaja ja tärkeimpien asioiden tiivistäminen yhden päivän koulutukseksi on haastavaa. Koulutukseen osallistuneilta ensihoitajilta pyydetyn kirjallisen palautteen perustella koulutukseen halutaan lisää tunteja tai järjestettävän jatkossa kaksi päiväisenä kurssina.

Tulevaisuuden tavoitteena on että vastaava koulutus kuuluisi myös ensihoidon johtamisen kurssiin amk:lla, jolloin alueen toimintamallit olisi valmistuvilla ensihoitajaopiskelijoilla suoraan hallinnassa.

 

tilannejohtaja6Aikaikkunat hahmottuivat

Ensihoitaja Harri Hernesmaan mielestä koulutuspäivä oli tärkeä. Hernesmaa toimii hoitotason ensihoitajana Etelä-Karjalan pohjoisosassa ja on huomannut, että päivystävä ensihoidon kenttäjohtaja liittyy tehtäviin vain erityistilanteissa. Ensihoidon tilannejohtamisen pitäisi olla koulussa opittua tuttua asiaa. Tämäntyyppiset taidot unohtuvat kuitenkin helposti, sillä aitoja käytännön tilanteita tulee vastaan harvoin.

tilannejohtaja10

Katollaan olevan auton pohjaa taivutetaan ylöspäin siten, että rankavammapotilaat voidaan auttaa ulos mahdollisimman vähin liikkein. Taktiikka vaikuttaa hitaalta mutta se onnistuu 10 minuutissa.

Paras anti oli nähdä kuinka kauan pelastuslaitoksella kestää irrottaa 4-6 potilasta autosta ja päästä hahmottamaan tilanne sekä aikaikkunat kokonaisuutena. Potilaiden lämpötaloudesta huolehtiminen nousi kylmä vuodenaika huomioon ottaen harjoituksessa ison roolin. Tässä harjoituksessa potilaat oli toki suojattu jo valmiiksi lämpimillä pilkkihaalareilla mutta todellisessa tilanteessa -10 asteen pakkasessa matkustettaisiin farkuissa ja kevyessä takissa. Puuttuvien tai viiveellä saapuvien kuljettavien ensihoitoyksiköiden vuoksi vallitsevista sääolosuhteista voisi muodostua todellinen ongelma.

Kun työskennellään haja-asutusalueilla, jonne lisäresurssien saaminen on hidasta ja kuljetusmatkat hoitolaitoksiin pitkät, olisi ennalta suunniteltuja toimintamalleja hyvä harjoitella vähintään kolmen – neljän vuoden välein. Jo pelkän viestiliikenneohjeen mieleen palauttaminen on tärkeää. Yhteistoimintaa ja toimintamalleja olisi hyvä harjoitella myös yhdessä muiden sairaanhoitopiirien kanssa.

Teksti: Juha Jormakka, ensihoidon lehtori Saimaan amk sekä Tommi Ulmanen ja Matti Tamminen Eksoten kenttäjohtaja (molemmat).
Kuvat: Tommi Ulmanen