NaApurit (Nopean avun Apurit) -hanke lisää pienten paikkakuntien turvallisuutta luomalla auttajaryhmiä, jotka osaavat niin elvyttää kuin suorittaa alkusammutuksenkin. Hanke lisää vapaaehtoisten lähiauttajien kansalaistaitoja, pyrkimyksenään parantaa maaseudun asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointia ja turvallisuutta sekä vähentää alueellista eriarvoisuutta.

Suomen Sydänliiton kyselytutkimuksen mukaan yli kolmannes suomalaisista ei joko osaa tai on epävarma paineluelvyttämisen osaamisestaan. Suomalaisten elvytystaitoja selvitettiin kesällä 2019 kyselyllä, johon vastasi 1 673 suomalaista. Kyselyn mukaan epävarmuus omasta osaamisesta nousi myös suurimmaksi esteeksi elvyttämisen aloittamiselle. Kuitenkin 83 % kyselyyn vastanneista oli saanut elvytysopetusta.

Elvytyksen Käypä hoito -suosituks (2016) tuo keskeisenä sanomana esille, että maallikkoauttajan ja hätäkeskuspäivystäjän toiminta on ratkaisevaa sairaalan ulkopuolella tapahtuvassa sydänpysähdyksessä. Defibrillaatioviive tulee minimoida ja defibrillaattoreita eli sydäniskureita tulee levittää yleiseen käyttöön. Maal-
likkoauttajat voivat käyttää neuvovaa defibrillaattoria turvallisesti myös ilman koulutusta.

NaApurit eli Nopean avun Apurit -hanke pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin lisäämällä maallikoiden kansalaistaitoja. Hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointia ja turvallisuutta sekä vähentää alueellista eriarvoisuutta kehittämällä kylien omaehtoista turvallisuustoimintaa ja vapaaehtoisen lähiavun saavutettavuutta sydänpysähdys- ja tulipalotilanteissa. NaApurit- hanke edistää elvytystaitojen harjoittelua, sydäniskureiden hankintaa ja valmentaa yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa maaseutukylille auttajaryhmiä hätäensiavun antamiseen ja tulipalon alkusammuttamiseen.

Auttajaryhmien valmennus koostuu muokatusta hätäensiapuvalmennuksesta, jossa sisältönä on hätäilmoituksen tekeminen, elottomuuden toteaminen, painelu-puhalluselvytys, sydäniskurin käyttö, tajuttoman potilaan hoito, eteisvärinän ja aivohalvaus-oireiden tunnistaminen. Toisena osana on tulipalon alkusammutusvalmennus. Valmennus on toteutettu yhden päivän aikana. Valmennukset ja harjoittelut toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen pelastuslaitoksen kanssa. Auttajaryhmän jäsenillä ei ole varallaolovelvollisuutta.

Kuitenkin onnistuneessa tilanteessa auttaja ehtii paikalle nopeammin kuin viranomainen, joka voi olla kiinni toisessa tehtävässä tai avun saantia hidastaa pitkä etäisyys. Kylien auttajaryhmien toimintaa tuetaan lahjoittamalla investointiosuudesta kaksi sammutinpulloa ja mahdollisuuksien mukaan sydäniskuri. Sydäniskurin käyttömahdollisuus on edellytys auttajaryhmän toiminnalle. Hankkeen puolivälissä (14/27 kk) on valmennettu kolmen kunnan alueelle yhteensä yhdeksän auttajaryhmää, joissa on 92 toimintaan sitoutunutta auttajaa. Auttajaryhmän muodostumisen edellytyksenä on pidetty vähintään viiden auttajan sitoutumista ryhmän toimintaan. Auttajaryhmäläiset saavat ilmoituksen vain elottomasta ihmisestä tai pienestä rakennuspalosta. Viestintätapaa selvitellään parhaillaan. Auttajaryhmätoiminnan käynnistämisen ohella hanke tekee valmennusta, keskittyen pelkkään elvytykseen ja sydäniskurin käyttöön. Näissä kahden tunnin elvytys- ja sydäniskurivalmennuksissa on ollut 277 ihmistä.

Keski-Suomeen on saatu tämän hankkeen kautta tähän mennessä 24 uutta sydäniskuria 63 lisäksi, jotka saatiin edellisen KanDee-hankkeen (2017-2018) aikana. Kaiken kaikkiaan alueen sydäniskureiden määrä on lisääntynyt Keski-Suomessa siten, että 2016 sydäniskureita oli 32 ja nyt 2020 (huhtikuu) 180. Eli monet toimijat ovat aktivoituneet sydäniskureiden hankinnassa. Defi.fi-palvelun tunnetuksi tekeminen ja sydäniskureiden lisääminen tähän palveluun on osa hanketta. Samoin Suomi 112 -sovelluksesta tiedottaminen. Lisäksi elvytysosaamista on lisätty ohjaamalla ja neuvomalla ihmisiä erilaisissa tapahtumissa, hankekampanjoissa, järjestöjen ja seurojen kokoontumisissa jne. Näissä tilaisuuksissa on tavoitettu nyt n 3600 ihmistä.

Hankeen päätoteuttajana on Keski-Suomen Sydänpiiri ry ja JAMK on osatoteuttajana. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta.

Teksti: Kaisu Paalanen, NaApurit-hankkeen projektikoordinaattori