Pohjois-Savon pelastuslaitoksen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa saatiin hyviä kokemuksia hybridiyksiköistä.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Itä-Suomen yliopiston ”Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun hybridiyksikkö tuottavasti kansalaisen turvaverkkona” -tutkimushankkeessa selvitettiin moniammatillisen hybridiyksikön toimintaa.

Vuodenvaihteeseen loppuneessa ja neljä kuukautta kestäneessä tutkimushankkeessa tarkasteltiin Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan hybridiyksiköiden toimintaa. Kaikissa maakunnissa toimintamallit olivat hieman erilaisia.

Moniammatillisella yksiköllä tarkoitetaan tässä yhteydessä pelastajan ja ensihoitajan muodostamaa yksikköä. Yksikössä työskentelevällä pelastajalla tulisi pelastajatutkinnon lisäksi olla vähintään lähihoitajatutkinto (ensihoidon suuntautuminen) ja vaadittavat lääkeluvat. Ensihoitajalla puolestaan tulisi olla hoitotason pätevyys ja tämän lisäksi suoritettuna sopimuspalokuntien koulutuksia.

Toimintamallilla on pyritty turvaamaan vasteaikojen mukaiset palvelut harvaan asutuilla alueilla. Lisäksi hankkeessa on etsitty synergiaetuja, haluttu yhdistää pelastustoimen ja ensihoitopalvelun tuottavuutta ja tukea paremmin turvallista kotona selviytymistä.

Kuva 2

Keski-Suomen pelastuslaitokselle valmistui varta vasten hybriditoimintaan suunniteltu ja valmistettu yksikkö viime vuoden lopulla. Monitoimiyksikön valmisti Tamlans. (Kuva: Tamlans)

Lupaavia tuloksia

Tutkimuksen mukaan moniammatillinen yksikkö on yleensä nopeasti kohteessa myös pelastustoimen tehtävissä ja voi pienissä tehtävissä vapauttaa kauempaa hälytetyt pelastustoimen yksiköt. Yksiköllä tehdyt turvallisuushavainnointikäynnit ja terveydenhuollon päivystykselliset tukipalvelut on koettu kuntalaisten turvallisuudentunnetta parantavana asiana. Pelastajan läsnäolo tuo painoarvoa turvallisuushavaintoja tehtäessä.

Turvallisuushavainnointikäynnit olivat myös saaneet asiakkaat ajattelemaan turvallisuusasioita enemmän ja lisänneet heidän omaehtoista varautumista kodin turvallisuuteen. Samalla kotihoidon henkilöstökin on alkanut kiinnittää turvallisuusasioihin enemmän huomiota. Lyhyt turvallisuushavainnointi voidaan tehdä myös ensihoitotehtävän yhteydessä. Muutaman kodin turvallisuuteen liittyvän seikan tarkistamisen on koettu olevan hyvä onnettomuuksien ehkäisyn väline.

Moniammatillisen yksikön tukea sosiaalitoimen tehtäviin selvitettiin Kaavin kunnassa. Kotihoidolle annetulla päivystyksellisellä tuella on ollut merkitystä asiakkaiden, kotihoidon, resurssien ja kustannusten hallintaan.

Kotona tehtävät tilanarviot ovat vähentäneet päivystyskäyntejä. Kotihoidolle annettavalla päivystyksellisellä tuella on merkitystä asiakkaiden, kotihoidon, resurssien ja kustannusten hallinnan näkökulmasta. Yksikön tekemästä 31 potilaan tilanarviosta 24 olisi ilman hybridiyksikön käyntiä päätynyt siihen, että asiakas olisi lähetetty lääkäriin tai päivystykseen. Tällä on suoraa vaikutusta asiakkaan elämänlaatuun ja päivystyksen kuormitukseen. Yksikkö myös vapautuu nopeammin, kun pitkät kuljetusmatkat päivystävään sairaalaan voidaan monesti välttää.

Onnistunut toiminta vaatii osaamista ja motivaatiota

Keskeistä yksikön toiminnan onnistumiselle on hyvä organisointi, työntekijöiden ja johdon motivaatio, vankka työkokemus sekä monipuolinen osaaminen. Aito moniammatillinen yhteistyö yksiköissä edellyttää, että työntekijöiden välille kehittyy luottamus ja että heillä on riittävä ymmärrys molemmista toiminnanaloista.

Tutkimusraportissa todetaankin, että moniammatillisen yksikön toiminnan vaatima erityisosaaminen tulisi huomioida sekä pelastustoimen että ensihoidon ammatillisessa koulutuksessa. Lähihoitajakoulutus (ensihoidon suuntautuminen) voitaisiin liittää osaksi pelastajakoulutusta ja kehittää myös ensihoitajien koulutusta oman alansa ennaltaehkäisevään ja päivystykselliseen toimintaan.

Tutkimuksen eräänä näkökulmana mainitaan myös moniammatillisten yksiköiden tiivis yhteistyö  sopimuspalokuntien ja ensivastetoimijoiden kanssa esimerkiksi koulutusten järjestämisessä. Ammattilaisten pitämät koulutukset parantavat niiden laatua ja yhteisissä harjoituksissa opitaan toimintatapoja puolin ja toisin.

Päätelmänä raportissa on todettu, että moniammatillisen yksikön toimintamallin avulla voidaan turvata pelastustoimen ja ensihoidon palvelut harvaan asutuilla seuduilla. Integroimalla yksikön toimintaan henkilö- ja paloturvallisuus, terveydenhuollon päivystykselliset palvelut ja kotihoito, voidaan taittaa kustannuskehitystä sekä lisätä kodin turvallisuutta ja asukkaiden turvallisuudentunnetta.

Tutkimushankkeen loppuraportti on saatavilla Pelastusopiston sivuilla.

 

Lähde: Sisäministeriön tiedote