Stora Enson Imatran tehtaiden turvallisuuspalveluissa ja tehdaspalokunnassa aloitettiin keväällä 2016 työkykyä ja toimintakelpoisuutta sekä terveyttä ja hyvinvointia tukeva toimintavalmiusohjelma. Mitä turvallisuuspalveluille ja tehdaspalokunnalle kuuluu tänä päivänä?

Turvallisuuspalvelut Stora Enso Imatran tehtailla

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiteollisuusratkaisujen tuottaja. Imatran tehtaisiin kuuluu kaksi tehdasyksikköä, Kaukopää ja Tainionkoski, joissa valmistetaan nestepakkaus-, elintarvike- ja graafisia kartonkeja sekä joustopakkauspapereita.

Stora Enson palveluksessa Imatran tehtailla työskentelee noin tuhat henkilöä, joista turvallisuuspalveluissa työskentelee palo- ja suojelupäällikön, teollisuusapulaispalopäällikön ja kolmen teollisuuspalomestarin lisäksi 13 turvallisuusvalvojaa.

Kuva 01

Imatran tehtaiden suuronnettomuusharjoitus 2015

Osana turvallisuuspalveluita tehdasalueella toimii lisäksi tehdaspalokunta yhtenä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana. Tehdaspalokunnassa työskentelee 43 sopimuspalokuntalaista (7 palomestaria ja 35 palomiestä), jotka työskentelevät palokunnassa oman päätoimensa ohella. Tehdaspalokunnan toimintavalmiusaika, jolla tarkoitetaan hälytyskohteen saavuttamista, on keskimäärin 5-10 minuuttia.

Turvallisuuspalveluiden tehtäväkenttä jakaantuu ennakoivaan paloturvallisuuteen ja operatiiviseen toimintaan. Ennakoivan paloturvallisuuden tehtäviin kuuluvat muun muassa rakenteellisesta paloturvallisuudesta huolehtiminen, paloturvallisuuslaitteiden ennakkohuollon suunnittelu ja valvonta, paloturvallisuuslaitteiden elinkaaren valvonta, muu tarkastus- ja valvontatoiminta, turvallisuuskoulutus, neuvonta- ja asiantuntijatoiminta sekä kulun- ja alueenvalvonta.

Operatiivinen toiminta sisältää puolestaan sammutus- ja pelastustehtävät, ensiapu- ja ensivastetehtävät sekä murto- ja järjestyksenpitotehtävät. Operatiivisessa valmiudessa painotetaan savusukelluksen lisäksi muun muassa kemikaalionnettomuuksia sekä korkealla työskentelyä. Turvallisuuspalveluiden toimintaa ohjaa yhteinen ajatus: Turvaamme tapaturmattomasti työskentelyäsi ja tuotantoa, luota ja ota mallia meistä!

Turvallisuuspalvelut edistämässä harrastus- ja urheilutoimintaa

Palo- ja suojelupäällikkö Mikko Parikka on työskennellyt Stora Enson Imatran tehtaiden turvallisuuspalveluissa jo 23 vuoden ajan. Hän kertoo Kaukopään palokunnan saaneen historiallisen alkunsa jo vuonna 1935, jolloin silloinen paikallisjohtaja insinööri Kalaja antoi työnjohtaja Kontulalle tehtäväksi palosuojelun järjestämisen ja kehittämisen. Siitä lähtien toimintojen kehittäminen on ollut määrätietoista ja jatkuvaa.

Varsinaisen paloturvallisuuden ja operatiivisen toiminnan ohella on turvallisuuspalveluissa ollut sen alkuvuosista lähtien varsin vilkasta harrastus- ja urheilutoimintaa. Mikko kertoo esimerkiksi palokunnan yhteyteen jo vuonna 1966 perustetun urheilutoimikunnan tarkoituksena olleen edistää vapaaehtoista liikunta- ja harrastustoimintaa sekä paloalan opiskelu- ja koulutustoimintaa. Nykyisin harrastus- ja urheilutoiminnasta huolehtii Enson palomiehet ry.

Kuva 02

Imatran tehtaiden suuronnettomuusharjoitus 2015

Toimintavalmiusohjelmalla lisää kuntoa ja hyvinvointia

Stora Enson Imatran tehtailla aloitettiin keväällä 2016 turvallisuuspalveluiden ja palokunnan kaksivuotiseen työhyvinvointisuunnitelmaan sisältyvä toimintavalmiusohjelma, jonka ensisijaisena tavoitteena on henkilöstön työkyvyn ja toimintakelpoisuuden ylläpysyminen määräysten mukaisella tasolla.

Pelastuslain 39 §:n mukaan pelastustoimintaan osallistuvan henkilön tulee ylläpitää tehtäviensä edellyttämiä perustaitoja ja fyysistä toimintakykyä. Toimintavalmiusohjelman tavoitteena on lisäksi tukea henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia muun muassa liikuntamotivaation ja terveellisten ravitsemusvalintojen lisääntymisen myötä.

Henkilöstön toimintakelpoisuutta seurataan säännöllisesti vuosittain suoritettavilla lihasvoimaa ja työkykyä arvioivilla testeillä sekä ikäkausien mukaisesti suoritettavilla terveystarkastuksilla sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä arvioivilla testeillä.

Lyhyt-interventio aloitti ohjelman

Toimintavalmiusohjelman aloittamista varten suunnitellun lyhyt-intervention tavoitteena oli liikunnan harrastamiseen ja terveellisiin ravitsemustottumuksiin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen ja niiden muuttaminen pidemmällä aikavälillä.

Interventio sisälsi työkykyyn, liikunnan harrastamiseen ja terveellisiin ravitsemustottumuksiin liittyvän ryhmässä toteutettavan elintapaohjauksen sekä yksilö- ja/tai pienryhmätapaamisia. Ryhmässä tapahtuneessa elintapaohjauksessa keskusteltiin muun muassa liikuntamotivaatiota edistävistä ja huonontavista tekijöistä sekä harjoiteltiin terveellisiä ravitsemusvalintoja konkreettisesti aterioita ja välipaloja koostaen.

Ryhmäohjauksen jälkeen henkilöstön jäsenet osallistuivat yksilö- tai pienryhmäohjaukseen valintansa mukaan kerrasta kahteen kertaan. Yksilö- ja pienryhmätapaamiset järjestettiin osallistujien toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti esimerkiksi niillä kuntosaleilla, joissa osallistujat halusivat aloittaa omatoimisen harjoittelun. Ravitsemukseen liittyviä keskusteluja käytiin muun muassa paloaseman neuvottelutilassa.

Kuva 03

Kartonkitehtaan konttorien yhteistoimintaharjoitus 2015

Lyhyt-intervention lisäksi toimintavalmiusohjelmaan sisällytettiin liikunnan harrastamiseen kannustava toimintakykytonni-kampanja, joka toteutettiin kesän 2016 aikana. Kampanjan tavoitteena oli, että turvallisuuspalveluiden ja palokunnan henkilöstö liikkuu kampanjan aikana yhteensä vähintään 1000 tuntia. Liikunnaksi hyväksyttiin muun muassa kävely, juoksu, pyöräily, rullaluistelu sekä kuntosaliharjoittelu. Kampanjaan osallistui yhteensä 23 henkilöä ja liikuntatunteja kertyi yhteensä 1300 tuntia.

Toimintavalmiusohjelman vaikuttavuus – arjessa havaittua

Interventioon sisältyneiden tilaisuuksien sisältöön ja niiden toteutukseen oltiin pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä ja vastaavanlaisia tilaisuuksia toivottiin järjestettävän myös tulevaisuudessa. Erityisesti yhteiset ryhmässä toteutetut keskustelut koettiin hyödyllisinä ja niitä toivottiin lisää tulevaisuudessa.

Kysyttäessä palo- ja suojelupäällikkö Mikko Parikalta, millaisia havaintoja hän on tehnyt turvallisuuspalveluiden henkilöstön työkykyyn ja toimintakelpoisuuteen sekä heidän elintapoihin liittyen kuluneen vuoden aikana, vastaus on selkeä: ”Työmatkaliikunta erityisesti pyöräillen on lisääntynyt, mitä osaltaan on tukenut myös Imatran tehtaiden yhteinen Lihasvoimalla töihin -kampanja.”

Myös terveelliseen ravitsemukseen liittyvät asiat puhuttavat. Henkilöstön kuulee jutustelevan muun muassa riittävästä proteiinin saannista, ateriarytmistä sekä välipalojen merkityksestä erityisesti vuorotyötä tehdessä. Mikko mainitsee saaneensa myös työterveyshuollosta positiivista palautetta, jonka mukaan erityisesti lihaskunnossa on havaittu selkeää parantumista lihasvoimaa mittaavissa testeissä.

”Työterveyshuollon kanssa on lisäksi sovittu liikkuvuutta arvioivien testien käyttöönotosta”, Mikko lisää. ”Tällä hetkellä käynnissä on toimintavalmiusohjelman ylläpitovaihe ja työhyvinvointisuunnitelmaa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa”, hän summaa tilannetta.

Tehdaspalokunnan ilmapiiriä, työhyvinvointia ja työhyvinvointisuunnitelman toimivuutta seurataan säännöllisellä vuosittaisella ilmapiiri ja työhyvinvointikyselyllä normaalin keskustelun ja toiminnan lisäksi. ”Yhteistoiminta henkilöstön kanssa työhyvinvoinnissa on tärkeintä, jotta positiivinen vire säilyy ja kantaa pitkälle tulevaisuuteen.” Mikko päättää.

Toimintavalmiusohjelman aloittamista varten suunniteltu lyhyt-interventio toteutettiin yhdessä Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen terveyskasvatuksen opiskelijan kanssa. Intervention suunnittelu, toteutus ja prosessiarviointi sisältyivät terveyskasvatusopintojen asiantuntijaharjoitteluun.


OUTITeksti: Outi Pöyhönen / Tuntiopettaja, Saimaan Ammattikorkeakoulu
Kuvat: Stora Enso Oyj, Imatran tehtaat